เที่ยวด้วยชิมไปด้วย
เที่ยวแบบธรรมชาติ
เที่ยวแบบอนุรักษ์
เที่ยวแบบเงียบๆ
เที่ยวแบบคนเมือง
  งานคอนเสิร์ตฮอนด้าวินเทอร์เฟส 4 โบนันซ่า เขาใหญ่
   
   
 
 
พระพุทธโพธิ์ทอง
ตั้งอยู่ในบริเวณศาลหลักเมือง ฝั่งถนนอธิบดี ได้ถูก
อัญเชิญมาประดิษฐานที่ทุ่งศีเมือง หลังจากมีผู้
ค้นพบเมื่อกว่า 40 ปีมาแล้ว เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธ
รูปเก่าแก่กว่าพันปีมาแล้วอานิสงส์ของการกราบ
ไหว้จะทำให้พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง
อยู่เป็นโพธิ์ร่มไทร ให้แก่ลูกหลานตลอดไป
 
 
ศาลหลักเมือง
      ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.
2539 จากการร่วมมือของภาคราชการและพ่อค้า
ประชาชนในจังหวัด จนสำเร็จลุล่วงเมื่อปีพ.ศ.2542
โดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช
กุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงมาเปิด
ศาลหลักเมืองหระจำจังหวัดอุดรธานี อานิสงส์ของ
การกราบไหว้ศาลหลักเมือง จะทำให้ "ชีวิตมีความ
มั่นคง" รวมถึงครอบครัวและหน้าที่การงาน
 
           
 
ท้าวเวสสุวรรณ(ท้าวกุเวร)

ตั้งอยู่หน้าศาลหลักเมือง องค์ปัจจุบัน
เดิมเป็นที่ตั้งศาลหลักเมืององค์เก่า
แต่ได้อัญเชิญไปอยู่คู่อาสน์เดียวกับ
หลักเมืององค์ใหม่ ท้าวเวสสุวรรณเป็น
ยักษ์ที่คอยปราบภูติผีปีศาจต่างๆ ที่จะ
มารบกวน และทำหน้าที่ปกปักรักษา
ประจำทิศเหนือ หรือทิศอุพร อานิสงส์
ของการการบไวห้ จเทำให้
  "ปราศจากศัตรู" หรือใครจะิคิดร้ายให้
กลับกลายเป็นดีได้