กลับไปหน้าหลัก
 
 
 
   
 
 
วัดศรีสุธรรม(สำนักสงฆ์)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ถ.บ้านท่ามะเฟือง
อ.ท่าบ่อ ต.บ้านโพนสา จ.หนองคาย
โทร.083-674-0265
 พระครูสุธรรม วรานุวัตร ท่านเจ้าอาวาส
ได้บูรณโบสถ์ตั้งแต่ประมาณปี 50 
ปัจจุบันยังไม่แล้วเสร็จ จึงใค่รบอกบุญ
เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง
และบูรณโบสถ์ในครั้งนี้ 
   วัดได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ประมาณปี
พ.ศ.2469  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ติดริม
น้ำโขงและก็อยู่ติดถนนบ้านท่ามะเฟือง
ทางไปท่าบ่อ 
  หากท่านผู้มีจิตศรัทธาก็ขอเรียนเชิญ
โทรสอบถามท่านเจ้าอาวาสได้ครับ
ตามเบอร์โทรข้างบน
 และในวันพระท่านที่ต้องการฝึกปฏิบัติ
ธรรมหรือบวชชีพราหม์ก็ขอเรียนเชิญได้