วัดวังวิเวการาม(เก่า)

     หรือเรียกว่าวัดกลางน้ำ เป็นวัดวังวิเวการามเดิมซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำนี้ก่อนหน้าหนี้ยังไม่มีเขื่อนกั้นน้ำ น้ำจึง
ยังไม่ท่วม พอเกิดเขื่อนกั้นน้ำขึ้นก็เลยทำให้วัดนี้จมอยู่กลางน้ำ 

โกออนวัดวังวิเวการาม